Tamás Szekeres - 30 aug. 1991

Whistler Courbois Whistler